Verdsdagen for psykisk helse den 10. oktober blir også markert i Ålesund. Frelsesarmeen har satt opp ulike arrangement i perioda 26. september til 24. oktober, deriblant ei vandrekonkurranse for å bli kjend med dei mange lavterskel tilboda dei tilbyr i byen. 

Erika Lynn Solli, miljøterapeut i Frelsesarmeen, fortel om kor viktig det varierte arbeidet innan rusomsorg i Ålesund er for den psykiske helsa. Og kor mykje ei god psykiske helse har å seie for å hindre at folk nyttar rusmiddel.