-Vi treng eit samfunn der born kan tru trygt og få innsyn i andre menneskers tru, med senka skuldre – både hos seg sjølv, vener, klassekameratar, foreldre og andre. Den beste form for inkludering frå NRK Super som om dei bidreg til kunnskap og forståing mellom borna, seier Jarle Haugland i vekas mediekommentar frå Tro & Medier. Han meinar NRK Super har eit ansvar for å formidle julebodskapen til borna.

Høyr vekas mediekommentar her.